banner

Polityka prywatności

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W niniejszym dokumencie przekazujemy informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Wskazujemy, że obowiązek przekazania Państwu w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, a zatem jak korzystamy z Państwa danych osobowych, do czego są one nam potrzebne i co się z nimi dzieje wynika z przepisów tzw. RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja o tym kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować

1. Administratorem danych osobowych, a zatem podmiotem decydującym o przetwarzaniu danych osobowych jest: GAMA OGRODY MICHAŁ SAŁATA, NIP: 7321840026, REGON: 101759818

2. Administrator nie ustanowił inspektora danych osobowych (IDO).

3. Informacje dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej lub pod numerem telefonu umieszczonymi na stronie internetowej Administratora pod adresem:

4. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu w jakim zostały one zebrane. W przypadku konieczności zmiany celu przetwarzania danych osobowych zostaną Państwo dodatkowo poinformowani o zmianie celu jak również o przysługujących Państwu uprawnieniach.

Informacja w jakim celu przetwarzamy dane osobowe i jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Poniżej wskazujemy jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

w celu zawarcia umowy, wykonania umowy, świadczenia usług art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu przygotowania oferty, albo odpowiedzi na złożoną przez Państwa ofertę zawarcia umowy art. 6 ust. 1 lit b RODO
w celu rozpatrywania Państwa reklamacji, odpowiadania na kierowane przez Państwa do nas zgłoszenia dotyczące umowy lub świadczonej usługi art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego lub o rachunkowości do których zalicza się na przykład wystawienie i wysłanie faktury, rachunku, rozliczenie podatku VAT podatku dochodowe, rozliczenie sprzedaży, prowadzenie dokumentacji księgowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; tym wypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym interesie jakim jest dochodzenie naszych praw lub ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami lub żądaniami. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
w celu tworzenia wewnętrznych statystyk, rejestrów i baz danych Klientów, w tym również na potrzeby wymogów RODO i przepisów prawa; przetwarzanie jest zatem dokonywane z uwagi na nasz uzasadniony interes jakim jest dążenie do przyspieszenia procedur, poprawa efektywności działania, zwiększenia przejrzystości gromadzonych danych. W niektórych przypadkach obowiązek tworzenia statystyk, rejestrów bez danych może wynikać z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. f lub lit. c RODO)

2. Państwa dane osobowe mogą być również przez nas pozyskiwane i przetwarzane na podstawie Państwa zgody. W przypadku konieczności uzyskania Państwa zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozostają w tym przypadku przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Wskazujemy, że przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie są danymi wrażliwymi i zaliczane są do kategorii tzw. zwykłych danych osobowych. Wskazujemy, że są to m.in. następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a jeżeli wykonują Państwo czynności w związku z obowiązkami zawodowymi również numer telefonu służbowego, adres służbowej poczty elektronicznej, stanowisko służbowe.

Informacja dotycząca obowiązku podania danych osobowych

1. Wskazujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych pozostaje dobrowolne. Tym samym nie ma przepisów prawa, które nakładają na Państwa obowiązek ich podania.

2. Wskazujemy jednak, że podanie wymaganych przez nas danych osobowych jest wymogiem umownym co znaczy, że jest to konieczne i niezbędne dla nawiązania i wykonania umowy, świadczenia na Państwa rzecz usług oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z tej umowy, przepisów prawa lub ma na celu realizację naszych uzasadnionych działań i interesów.

Informacja dotycząca odbiorców danych osobowych

1. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych osobowych. Odbiorca Państwa danych osobowych to osoba, której te dane osobowe są przez nas ujawniane.

2. Wskazujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia na jego rzecz usług: prawnych, podatkowych, hostingowych, teleinformatycznych, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe, kontrahenci i klienci Administratora, jak również współpracujące z Administratorem inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą również organy administracji publicznej, jeżeli ujawnienie im Państwa danych następuje w trybie innym niż w ramach prowadzonego przed nimi zgodnego z prawem postępowania.

Informacja dotycząca okresu przechowywania danych osobowych

1. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane i przetwarzane przez wskazane poniżej okresy.

2. Dane osobowe przetwarzamy przez okres realizacji umowy, świadczenia usługi.

3. W zależności od tego, który z okresów jest dłuższy, po upływie okresu o którym mowa w pkt. 2, Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a. przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków archiwizacji dokumentów podatkowych i księgowych, albo okres archiwizacji wynikający z innych przepisów prawa, albo

b. w związku z mogącymi powstać z Państwa lub z naszej strony roszczeniami dotyczącymi wykonania umowy lub usługi Państwa dane osobowe przechowujemy również przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu świadczonej usługi lub umowy.

4. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody – przez czas do chwili odwołania tej zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.

5. Terminy przechowywania danych, o których mowa w pkt. 3, dotyczą wyłącznie tych danych, które przetwarzane są w celu uzasadniającym ich przechowywanie w tych terminach.

Informacja dotycząca prawa w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych

1. Wskazujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu, na zasadach określonych w RODO:

a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. prawo do przenoszenia danych osobowych.

2. W przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych następuje w oparciu o wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

3. W celu realizacji poszczególnych praw oraz uzyskania na ich temat więcej wiadomości zapraszamy do kontaktu z Administratorem.

Informacja dotycząca prawo do wniesienia skargi

Informujemy, że w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – którym aktualnie w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dotycząca prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przez nas dalszego przetwarzania tych danych, chyba że ich przetwarzanie będzie konieczne z uwagi na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw istniejących po naszej stronie lub podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Informacje uzupełniające

1. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

2. Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

3. Niniejsza klauzula informacyjna odnosząca się do zasad przetwarzania danych osobowych będzie przez nas aktualizowana w każdym wypadku zmiany w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.